Kommunens utsläpp är kartlagda

7 november 2023
Kommun och politik Hållbar utveckling - Agenda 2030

För att se Nyköpings kommuns förutsättningar och potential att minska klimatpåverkan har en klimatkartläggning gjorts.

Energikontoret i Mälardalen har tagit fram rapporten på Nyköpings kommuns uppdrag. Syftet är att hitta områden där förbättringar kan göras genom att minska koldioxidutsläpp.

Klimatkartläggningen visar att kommunens egna koldioxidutsläpp domineras av de transporter som kommunen råder över. 291 fordon inom den kommunala verksamheten har granskats för att se vilket drivmedel som tankas och hur stora utsläppen varit. Om fordonsflottan i högre grad hade varit elbilar eller tankats med biogas eller HVO100 hade koldioxidutsläppen varit betydligt lägre.

Ett område där rapporten visar stor förbättring är i elanvändning. Mellan 2021 och 2022 minskade elanvändningen 24 respektive 23 procent vid dygnsmedeltemperatur på noll grader och -10 grader.

- Vi kan i rapporten se att elanvändningen i det geografiska området gått ner. Det tyder på att det finns utrymme för minskad elanvändning över tid samt att de energieffektiviseringar som genomförts i våra fastigheter har gett resultat. Det ger oss såklart motivation att driva det arbetet vidare, säger Maria Brantö, miljöstrateg i Nyköpings kommun.

Förutom att spara pengar möjliggör energieffektiviseringsarbete att energi frigörs i elnätet, det vill säga kilowattimmar frigörs här och nu. Energieffektivisering är ett mycket kostnadseffektivt sätt att nå klimatmålen, förutom att det bidrar till att få elen att räcka till i systemet i större utsträckning.

Något som också är positivt är att kommunen minskat matsvinnet med 58 procent. Kommunen rekommenderas därför att fortsätta med konceptet One planet plate, där all personal som lagar och serverar mat är utbildad i att minska andelen mat som slängs.

Läs hela klimatkartläggningen.