Förslag till budget för 2024

12 september 2023
Kommun och politik

Kommunstyrelsen väntas 18 september besluta om förslaget till Nyköpings kommuns budget för 2024.

I förslaget ligger ett budgeterat resultat på 86,5 miljoner kronor, vilket är ett resultatmål på 2 procent. Den totala ramen till nämnderna är 4 202 miljoner kronor. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas till 4 288,5 miljoner kronor för 2024.

– I en tid av ekonomisk osäkerhet har Nyköpings kommun upprätthållit en stabil ekonomi, säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S).

Självfinansiering är målet

I budgeten är inte eventuella ökningar av generella statsbidrag medräknade: regeringen presenterar sin budget senare i september. Målet för kommunen är att fortsätta finansiera kommande investeringar utan att behöva ta lån.

– Vi är glada över att Nyköpings kommun budgeterar för ett positivt ekonomiskt resultat 2024. Kärnverksamheten är vård, skola och omsorg. Utöver det har majoriteten sex prioriterade områden, säger Ahmad Eid (M), kommunalråd.

De sex prioriterade områden är tillväxt, trygghet, ordning och reda i ekonomin, fler i arbete, kunskapsfokus och studiero i skolan och ett ännu bättre företagsklimat.

Stora investeringar i ny skola

Ett särskilt fokus kommer att läggas på Nyköpings stadskärna för att tillvarata den attraktionskraft som finns i Nyköping och utveckla levande mötesplatser.

De största investeringarna för 2024 är ny F-6-skola i Oppeby, resecentrum, trafiklösningar som Hemgårdspassagen och Östra infarten samt exploateringsprojekt i Spelhagen och Nöthagen.

Läs hela budgetförslaget i handlingarna till kommunstyrelsen.

Efter att ärendet har behandlats i kommunstyrelsen går det vidare till kommunfullmäktige för beslut.