Arkeologisk förundersökning i kvarteret Polisen

13 maj 2024

Under perioden 13 maj – 30 juni 2024 kommer en arkeologisk förundersökning att genomföras i kvarteret Polisen. Undersökningen görs för att möjliggöra försäljning av del av området, nuvarande Stillehuset.

Nyköpings kommun planerar för en försäljning av del av fastigheten Polisen 1 vilket omfattar området för nuvarande Stillehuset, ofta kallat gamla polishuset.

Inför en kommande försäljning och som underlag till pågående detaljplanearbete planeras en arkeologisk förundersökning inom området. Syftet är att utreda om det finns fornlämningar inom området som annars skulle riskera att skadas vid framtida markingrepp. Läs mer om detaljplanearbetet på vår webbplats.

 

Områden som berörs av arbetet

Den arkeologiska förundersökningen kommer att beröra ytor på Stillehusets innergård samt öster om muren, ytor inom del av Nicolaiskolan som idag utgörs av parkering. Även Johan Skyttes park, också kallad Solparken, blir berörd av undersökningen. På bilden nedan kan du se undersökningsområdet som arkeologerna kommer att fokusera på.

Undersökningsområdet markerat med rött. Planerade ytor för grävarbeten med gröna och orange rutor.

 

Arbetet inleds den 13 maj

Undersökningen kommer att inledas med att de östra delarna av området samt innergården till Stillehuset undersöks. Dessa ytor kommer att stängslas in från den 13 maj. Från den dagen kommer man inte att kunna beträda dessa ytor och inte nyttja den parkering som finns inom del av Nicolaiskolan. Möjligheterna att ta sig in till skolområdet från Västra Kvarngatan påverkas inte.

Grävarbetet påbörjas sedan måndagen den 20 maj och dessa delar av området kommer att vara färdigundersökta i god tid innan skolavslutningen den 14 juni. Undersökningen kommer därefter att fokusera på parkområdet som kommer att stängslas in och kommer inte kunna användas under tiden som arbetet pågår. Undersökningen av området pågår som längst till 30 juni. 

 

Marken återställs när arbetet är klart

Arkeologerna kommer att göra så kallade sökschakt med grävmaskin och när undersökningen är klar kommer marken att återställas. 

Infarter till fastigheterna eller entréer till verksamheterna i kvarteret kommer inte att påverkas av arbetet.