Miljö - Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark, Anmälan

Om du vill anmäla vidtagande om avhjälpande åtgärd kan du kontakta kundservice via
e-post kundservice@nykoping.se  eller ringa 0155-24 80 80 för att få en blankett.

 

När krävs anmälan?

Om en avhjälpandeåtgärd kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna, om risken inte bedöms som ringa, ska du lämna in en anmälan om efterbehandling till Miljöenheten.

Enligt 28 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att påbörja en avhjälpandeåtgärd utan att anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gjorts. Din anmälan ska göras i god tid, men minst 6 veckor innan arbetet påbörjas och den ska vara skriftlig.

Vilka uppgifter behöver vi?

 • Ansvarig för efterbehandlingen
 • Fastighetsuppgifter
 • Beskrivning av platsen inklusive karta där närmaste bostäder, dagvattenbrunnar, ytvatten, kulturminnen med mera är markerat.
 • Fastighetens historiska bakgrund
 • Planerad markanvändning och åtgärdsmål
 • Typ av förorening, föroreningshalt och mängd, föroreningarnas utbredning och spridning
 • Typ av avhjälpandeåtgärd eller markarbete som ska utföras. Uppskattade volymer av förorenade massor, om det går att avgöra
 • Hantering av schaktmassor, lagring på plats, mottagningsanläggning och transportör
 • Miljöeffekter som kan uppkomma på grund av avhjälpandeåtgärden samt åtgärder som kommer vidtas för att göras för att förebygga eller motverka dessa. 
 • Om länsvatten av betydande mängd eller föroreningsinnehåll uppkommer ska en närmare beskrivning av omhändertagande lämnas
 • Beskrivning av hur efterkontrollen kommer att ske
 • Kopia på eventuella miljötekniska undersökningar av mark, byggnad eller anläggning.
 • Ritningar som bifogas bör vara skalenliga och fackmannamässigt utförda

Avgift

För hantering av din anmälan/ansökan tar miljöenheten ut en avgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.