Utbildning Fristående verksamhet: Överklaga beslut gällande tilläggsbelopp

Alla beslut gällande tilläggsbelopp kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Om ni inte är nöjda med beslutet kan ni överklaga det hos Förvaltningsrätten i Linköping. Skrivelsen ska skickas via denna e-tjänst. Senast inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet måste skrivelsen ha inkommit till Nyköpings kommun.