Stiftelseansökan - Makarna Jörgensens allmänna stiftelse - Verksamhet

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Makarna Jörgensens allmänna stiftelse.

Vem kan söka?

Verksamheter som erbjuder vård och boende för personer med långvarig sjukdom samt de som erbjuder vård och boende för ungdomar.

Bidrag kan även ges till allmännyttiga ändamål i övrigt som kommunen inte enligt lag tillgodoser med egna medel.

Bidrag kan ges till ändamål som gagnar de boende/deltagare i verksamheten och som är utöver den normala verksamheten.

Urkund

Makarna Jörgensen lämnade via sitt testamente flera olika mottagare till deras tillgångar efter deras död. Däribland till Nyköpings stad för inrättandet och underhåll av a) ett hem för fattiga obotliga sjuka /.../; börande hemmet lemna plats och underhåll till minst tolf sjuka och innehålla, förutom andra erforderliga rum, tolf sjukrum, ett åt varje sjuk, jemte en större samlingssal för gemensamma andaktsstunder; b) ett hem för vanartade eller i sedligt afseende försummade gossar. Vidare till sådana allmännyttiga ändamål i öfrigt, som kommunen icke lagligen åligger att med egna medel tillgodose.

Kontakt för frågor: Lena Landin, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 85 02