Omsorg & stöd - Beställning av handledning med Resursteamet demens - privata utförare

E-tjänst för att beställa handledning med Resursteamet demens som handleder i specifika ärenden kopplade till personer med demenssjukdom. 

Resursteamet demens handleder medarbetare i vård och omsorg (såväl privata som kommunala utförare), i ärenden kopplade till personer med demenssjukdom.

Syftet med handledningen är att starta en reflektion kring förhållnings- och arbetssätt i vardagen med personen med demenssjukdom och anhöriga. Handledningen ska alltid vara förankrad med enhetschefen på enheten som önskar handledning.

Kriterier för handledning

Resursteamet demens handleder enligt följande kriterier:

  • Handledningen ska beröra person med demenssjukdom och/eller anhöriga till en person med demenssjukdom.
  • När en arbetsgrupp inte kommer till ”rätta” med ett problemområde eller frågeställning och alla professioner i teamet har varit involverade i ärendet utan framgång.
  • Vi genomför inte handledning i de fall ärendet bedöms handla om personalfrågor.

När handledning är bokad

När en handledning är bokad startar en process som kräver resurser och tidsplanering, både av Resursteamet demens och den enhet som önskar handledning.

  • Enhetschef (utsedd representant) som beställt en handledning är sammankallande på enheten.
  • När Resursteamet demens blir kontaktad för handledning görs en handlingsplan utifrån problemområdet.
  • Handledningen ska fullföljas, även då enheten upplever att problemet löst sig. I dessa fall övergår handledningen till gemensam reflektion över hur gruppen löst problemet.
  • Vid eventuell sjukfrånvaro av handledaren från oss gör vi en intern omstrukturering så handledningen kan fortsätta.
  • Påbörjad process avslutar vi gemensamt.

Boka handledning

Boka handledning via e-tjänsten nedan.