Utbildning Grundskola: Ledighetsansökan

Från och med januari 2021 ansöker du om ledighet i skolplattformen Schoolsoft för barn som går i grundskolan. 

Till Schoolsoft

Om ledighet från skolan

Alla elever som bor i Sverige omfattas av skolplikt. Det innebär att eleverna ska delta i skolans verksamhet och inte automatiskt har rätt till ledighet utöver loven. Frånvaro försvårar elevens möjligheter att nå de nationella målen för utbildningen. 

En elev kan beviljas kortare ledighet för så kallad enskild angelägenhet, enskild angelägenhet kan till exempel vara läkarbesök eller viktiga familjeangelägenheter.

Finns det synnerliga skäl kan eleven beviljas längre ledighet, det kan endast beviljas restriktivt av rektor.

Rektor kommer ta hänsyn till tidpunkten för de nationella proven när han eller hon beslutar om ledighet för en elev.

Skolan kommer att pröva varje ansökan individuellt och göra en samlad bedömning utifrån elevens situation och förhållande.