God man - tidsjournal för extraordinära förvaltningsåtgärder

Vid speciella händelser kan en god man eller förvaltare behöva vidta åtgärder för att bevaka huvudmannens juridiska rätt, utöver den normala förvaltningen av huvudmannens egendom och den personliga omvårdnaden. 

Det handlar då om extraordinära förvaltningsåtgärder för att bevaka huvudmannens rätt. I dessa fall kan arvode beviljas efter den tid som lagts ner. Varje åtgärd ska därför specificeras med uppgift om datum och exakt tidsåtgång.

Räknas som extraordinära förvaltningsåtgärder

  • Huvudmannen blir dödsbodelägare
  • Avveckling av boende eller försäljning av fastighet
  • Omfattande skuldsanering
  • Kvalificerat juridiskt arbete som att vara med vid domstolsförhandling.

Räknas inte som extraordinära förvaltningsåtgärder

Observera att praktiska sysslor som flyttstädning, packa bohag, skotta snö, tillsyn och underhåll av huvudmannens fastighet med mera inte ingår i förordnandet och därför inte ger något arvode.

Läs mer om uppgfiter för god man och förvaltare.

Har du inte möjlighet att använda vår e-tjänst ber vi dig kontakta Överförmyndarkontoret via e-post, overformyndaren@nykoping.se eller ring 0155-24 80 00.