Bygg - Beställning av lägeskontroll

Lägeskontroll innebär en kontroll av att byggnaden och/eller tillbyggnaden har placerats på den plats som anges i bygglovet. Byggnaden behöver inte vara helt färdig när du beställer din lägeskontroll, men fasaden ska vara på plats när lägeskontrollen utförs.

I startbeskedet anges om en lägeskontroll krävs.

Lägeskontrollen ska vara utförd av Bygglovenhetens kart- och mätningsingenjörer och beställas av dig. Lägeskontrollen är kostnadsfri.

Du bör beställa lägeskontrollen i god tid innan planerad tid för slutbesked, för att inte fördröja tidpunkt för inflyttning till/användning av den nya byggnaden.

Du gör en beställning när fasader är uppförda  genom att använda denna e-tjänst. Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du skicka ett mail till bygglov@nykoping.se eller ringa 0155-24 82 50 för att få en blankett.

GDPR

Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; personnummer, namn, adress samt fastighetsbeteckning, e-postadress och telefonnummer. Syftet med behandlingen är att kunna hantera din beställning.

Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post bygglov@nykoping.se eller telefon 0155-24 82 50.

Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@nykoping.se eller telefon 0155-24 80 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av GDPR hittar du på www.nykoping.se/personuppgifter