Landsbygd

Landsbygden utanför Nyköpings centralort består av mindre tätorter, byar och bebyggelse av gles karaktär. Geografiskt avgränsas landsbygd i Nyköpings kommun som området utanför Nyköpings centralort.

Nyköpings kommuns kust och skärgård är en del av landsbygden och innefattar sträckan från gränsen vid Norrköpings kommun till gränsen vid Trosa kommun, bortsett från Oxelösunds kustområde. Nyköpings kommun har ett unikt läge vid havet med en attraktiv kuststräcka och skärgård. Landsbygden med skärgård är en viktig del av Nyköping kommuns attraktionskraft och tillväxt.

En bofast befolkning och arbetstillfällen på landsbygden är en förutsättning för att såväl sociala värden, ekonomiska värden, naturresurser och kulturlandskap ska kunna tillvaratas.

Det utbredda jord- och skogsbrukslandskapet, som landsbygden till stor del består av, är också en viktig producent av hållbara produkter och råvaror. Jordbruket i kommunen behövs för att säkerställa livsmedelsproduktionen lokalt i ett långsiktigt perspektiv, vilket har blivit allt viktigare till följd av klimatförändringana. Besöksnäringen gynnas dessutom av de kulturella och biologiska värden som jord- och skogsbruket indirekt bidrar med.

Kommunen är positiv till och ska gynna en utveckling av bostäder, verksamheter och initiativ som stärker och gynnar en fortsatt hållbar utveckling utanför centralorten. Initiativ som långsiktigt stärker omkringliggande bebyggelseområden och servicefunktioner bör gynnas.

Den levande landsbygden är en del av Nyköpings kommuns utveckling som bidrar till ekonomisk hållbarhet genom goda förutsättningar för besöksnäring och annat företagande.

Nyköpings landsbygd år 2040

År 2040 har flera av landsbygdens tätorter och småorter växt befolkningsmässigt och bidrar till landsbygdens utveckling för såväl verksamheter som för bostäder. Skillnaden mellan stad och landsbygd samt avstånden inom kommunen har minskat i och med teknikens utveckling. Landsbygden har utvecklats hållbart genom att bebyggelse har koncentrerats till tätorter och småorter.

Utvecklingen av landsbygden har skapat ett bättre underlag för service och ett hållbart resande i form av kollektiv- och cykeltrafik där centralort och landsbygd upplevs integrerade. En koncentrerad bebyggelse som utgått från tätorterna har skapat en ekologiskt hållbar landsbygd där jordbruksmark och större sammanhängande naturområden inte fragmenterats sönder.

Nyköpings kust- och skärgårdsområde är en stark attraktionskraft. Området har viktiga kvaliteter med sin värdefulla och vackra naturmiljö med attraktiva friluftsområden. Kustområdet är tillgängligt då det är lätt att ta sig till besöksmål till fots, med cykel, båt eller samordnade transportlösningar på land och i vatten. Det är lätt att hitta information om natur- och friluftsområden, där flera är tillgänglighetsanpassade. Kusten och skärgården har goda förutsättningar för företagande och ekoturism.

Kommunens kust och skärgård är långsiktigt hållbar tack vare att serviceplatser för båttrafik har skapats, marina naturvärden är prioriterade och stora delar av skärgården har ett långsiktigt skydd.

Globala mål för hållbar utveckling

Det här temakapitlet bidrar särskilt till följande globala mål:

    

Mål-3-Agenda2030.jpgHälsa och välbefinnande, mål 3: En landsbygd med öppna landskap och välbevarad natur fyller en viktig funktion i människors liv och välbefinnande. Närheten till naturen är starkt kopplat till god hälsa genom att det exempelvis möjliggör ett aktivt friluftsliv.

 

Mål-14-Agenda2030.jpgHav och marina resurser, mål 14: Kusten och skärgårdens orördhet, karaktär och landskapsbild ska tillvaratas på ett hållbart sätt, till exempel genom att ny bebyggelse placeras intill befintlig bebyggelse.

 

mål-2-agenda-2030.jpgIngen hunger, mål 2: Jordbruket i kommunen behövs för att säkerställa en hållbar livsmedelsproduktionen i ett långsiktigt perspektiv, vilket har blivit allt viktigare till följd av klimatförändringana.

Strategier

Nyköpings landsbygd omfattas av sju av de övergripande utvecklingsstrategierna:

1. Utveckla bebyggelse där det finns service och infrastruktur
2. Lokalisera bebyggelse i lägen med god kollektivtrafik
3. Utveckla och kraftsamla i noder
5. Stärk Nyköpings identitet och livsmiljö
7. Hushåll med mark- och vattenresurser
10. Bevara, utveckla och stärk den regionala och kommunala grön- och blåstrukturen.
11. Värna och utveckla naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster

Läs mer om utvecklingsstrategierna.

Utöver dessa övergripande strategier gäller även följande strategier:

1. Främja en levande landsbygd: Nyköpings kommun ska främja en levande landsbygd och växande mindre tätorter genom att prioritera mark- och vattenanvändning som jordbruk, bostäder och service som skapar förutsättningar för en befolknings- och näringslivstillväxt, och goda livsförutsättningar för den bofasta befolkningen i livets alla skeden.

2. Bevara kusten och skärgården: Kusten och skärgårdens orördhet, karaktär och landskapsbild ska värnas på ett långsiktigt hållbart sätt som främjar den allmänna tillgången och tillgängliggör fler kustområden.

3. Utveckla besöksnoder: Utveckla besöksnoder som gynnar besöksnäringen och gör kust och skärgård tillgängliga i samklang med dess natur- och kulturvärden.

Ställningstaganden

Här redovisas generella ställningstaganden som gäller Nyköpings landsbygd. Ställningstaganden som berör landsbygden finns även under respektive temakapitel som transporter, grönstruktur, kulturmiljö miljö- och riskfaktorer med flera. I kartan redovisas områdesspecifika ställningstaganden.

Generella ställningstaganden

 • Kommunen är positiv till och ska gynna en utveckling av bostäder, verksamheter och initiativ som stärker och gynnar en fortsatt hållbar utveckling utanför centralorten.
 • Översiktsplanens strategier och följande ställningstagande ska vara vägledande.
 • Behov av detaljplan ska prövas för projekt motsvarande ca 9 huvudbyggnader eller vid ny enskild byggnad i eller i anslutning till större orter och sammanhållen bebyggelse med nio eller fler huvudbyggnader.
 • Vid detaljplaneläggning och lovgivning bör ny bebyggelse främst lokaliseras intill befintlig bebyggelse samt vara anpassade till platsens förutsättningar, såsom landskapsbild, terrängförhållanden, historiskt och befintligt bebyggelsemönster samt traditionella lägen. Iögonfallande placeringar i öppna landskap eller högst uppe på en kulle bör undvikas. Traditionellt har bebyggelse uppförts i något upphöjda lägen, framför skogsbryn, i sydsluttningar, ofta nära väg och nära befintlig bebyggelse.
 • Platsens natur- och kulturvärden samt möjlighet till rekreation och friluftsliv ska beaktas.
 • Mark av betydelse för jord- och skogsbruket ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt jord- och skogsbruk.
 • Orternas utveckling ska ske främst genom förtätning. Om rimlig alternativ placering ej finns för utveckling av bebyggelsenod kan bebyggelse på jordbruksmark prövas. Vid prövning ska befintliga och framtida värden samt motiv redovisas. Utveckling bör prioriteras till svårbrukad och lågproduktiv jordbruksmark.
 • Utanför centralorten eftersträvas ett avstånd till kollektivtrafikhållplats på 2 km fågelvägen för ny enstaka bebyggelse, för samlad bebyggelse eftersträvas 500 m till hållplats.
 • Initiativ som långsiktigt stärker omkringliggande bebyggelseområden och servicefunktioner bör gynnas.
 • Hänsyn ska tas till den lokala bebyggelsetraditionen vid nybyggnation, tillbyggnader och förändring av befintlig bebyggelse vad gäller proportioner, volymer, riktningar, material och färger.
 • Tomtplats och byggnader ska anpassas till de terrängförhållanden som råder så att sprängning, schaktning och utfyllnad undviks. Bevara vegetation som bebyggelsen kan integreras i.
 • Den biologiska mångfalden liksom skogs- och odlingslandskapets kulturmiljövärden ska värnas vid utveckling av landsbygden.
 • Anläggningar som gynnar besöksnäring och friluftsliv, service och areella näringar och annan landsbygdsutveckling bör prioriteras. Anläggningar bör undvikas i närheten av värdefulla naturområden som är känsliga för störningar.
 • Kopplingar till omkringliggande bebyggelseområden, servicefunktioner, natur- och kulturmiljöer samt områden för rekreation och friluftslivet ska beaktas vid bebyggelseutveckling.

Kusten och skärgården

 • Kommunen ska långsiktigt värna kustens och skärgårdens kultur-, natur- och friluftsvärden med värdefulla grundområden för fisk och ett rikt fågelliv.
 • Öar utan byggnader ska inte bebyggas. Anläggningar av stort allmänt intresse kan utgöra undantag.
 • Enstaka ny bebyggelse kan tillåtas på öar som redan idag är bebyggda. Bebyggelsen bör då lokaliseras till den del av ön som redan är bebyggd och ha en begränsad byggrätt.
 • Tillkommande bebyggelse ska samlas i större sammanhängande grupper.
 • Prioritera en god tillgänglighet till natur- och friluftsområden särskilt vid utpekade besöksnäringsnoder samt viktiga målpunkter som till exempel badplatser och besöksbryggor. Naturtypens tålighet mot slitage och känslighet för störningar ska tas med i bedömningen.
 • Möjligheter till övernattning i kust- och skärgårdsområden i närhet till centralorten Nyköping bör utvecklas ytterligare med olika former av boendeanläggningar så som vandrarhem eller bed and breakfast.
 • Områden som är av betydelse för en utveckling av båt i linjetrafik i kust- och skärgårdsområdet bör säkerställas i planering och lovgivning.
 • Allmänhetens tillgänglighet till bryggor ska värnas och utvecklas särskilt till tillgänglighetsanpassade.
 • Viktiga mark- och vattenområden som är av betydelse för allmänhetens och permanentboendes tillgänglighet till kust och skärgård, såsom bryggor med tillhörande områden, bör långsiktigt säkerställas.
 • Nya bryggor och småbåtshamnar ska i första hand samlokaliseras med befintliga bryggområden eller till redan ianspråktagna och påverkade vattenområden som inte medför behov av återkommande muddring.
 • Särskilt höga krav ska ställas på avlopp- och dagvattenlösningar vid permanentning av fritidshusområden inom kust och skärgård. Gemensamma lösningar är att föredra framför enskilda.

Strandskydd och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

 • Kommunen anser att hela kommunens yta exklusive Nyköping tätort är Landsbygd.
 • Endast i områden en dryg 1 mil från centralorten är befolkningsutvecklingen så svag att de kan omfattas av Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS).
 • LIS områden ska stärka befintlig service och bör därför främst omfatta områden i anslutning till tätorter och kollektivtrafikstråk. Områdena bör även kunna tillföra ca tio bostäder eller vara lämplig för verksamheter som behöver vattenkontakt och ger flertal arbetstillfällen eller utvecklar besöksnäring
 • LIS-områden kan inte omfatta skyddade områden och ska inte medföra att allmänhetens tillgång till stränder hämmas eller att djurlivet och växtlivet påverkas negativt
 • Kommunen bedömer att i kartan angivna områden uppfyller kommunens krav för att omfattas av prövning av LIS. Andra områden som uppfyller kraven på utveckling kan komma att prövas vid förfrågningar.
 • Kommunens metodik och motiv för utpekande av LIS-områden anges i dessa rapporter

Nuläge och bakgrund

Nyköpings kommuns landsbygd präglas av det unika sörmländska kulturlandskapet, ett småbrutet jordbrukslandskap med många herresäten, skogsområden och närheten till vatten. Den traditionella försörjningen har varit jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske.

Landsbygdens orter har sedan lång tid tillbaka en stark självständig identitet och har olika förutsättningar beroende på storlek, läge och historia.
Bebyggelsen har traditionellt placerats i övergången mellan det öppna landskapet och skogen. Tätorterna har oftast ursprung i goda transportförbindelser, i äldre tid längs vattenleder eller där vägar möts och senare vid järnvägsstationer.

Kusten och skärgården är unik då den är relativt orörd och oexploaterad och har ett levande natur- och kulturlandskap och flera naturreservat med ett rikt växt- och djurliv. En historisk förklaring till att skärgården är så obebyggd är att skärgårdsmarkerna tillhör större slott och herresäten som har önskat behålla ägorna intakta.

Friluftslivet är rikt med en varierande natur med många tillgängliga naturreservat med vandringsleder, målpunkter och delvis utvecklad besöksnäring. Området har också attraktiva boendemiljöer med en efterfrågan på nya tomter och möjlighet att utveckla befintliga fritidshus till permanentboendestandard.

Kusten och skärgården har begränsad busstrafik och anropsstyrd skärgårdstrafik finns. Tillgängligheten är även begränsad för fritidsbåtar då det endast finns ett fåtal besöksbryggor.

Fisket består av yrkesfiske och fritidsfiske. I Nyköpings kommun, liksom utmed resten av Östersjökusten, finns få aktiva yrkesfiskare kvar. Det finns dock goda förutsättningar för sportfiske.

Utvecklingen och bevarandet av kommunens kust och skärgård påverkas och styrs till stor del av att riksintresse för naturvård, kulturmiljö, rörligt friluftsliv, friluftsliv, högexploaterad kust, sjöfart och yrkesfiske täcker större delen av området.

Gå direkt till landsbygdskartan

Öppna sidomeny