Ryssbergen

Ryssbergens naturreservat är ett stort skogsområde skyddad för nyköpingsbornas rekreation, vid och kring Ryssbergsbacken. Från Stora Torget är det ca 5 km till Ryssbergen. 

Reservat bildades 2015, areal: 272 ha. Ägare: Nyköpings kommun (del av Ar 1:3, 52 ha) och Statens fastighetsverk (Stora Kungsladugården 2:1, 220 ha)

ryssbergen.jpg

Syfte

Syftet med Ryssbergens naturreservat är att bevara och utveckla ett stort tätortsnära skogsområde med friluftsanläggningar för att tillgodose kommuninvånarnas behov av rekreationsområde. Syftet är även att bevara biologisk mångfald samt bevara och vårda värdefulla naturmiljöer knutna till särskilt utpekade föreskriftområden.

Beskrivning av området

Tätortsnära. Området är lätt att nå och ligger ca 5 km från Stora torget i Nyköping och lika nära tätorterna Bergshammar och Svalsta väster om Nyköping. Även boende på Arnö har nära till området. Det finns två huvudentréer i dagsläget, den ena via golfbanan vid Ärila och den andra via grusvägen till Skillerhult, förbi en kastalruin. 

En mängd olika friluftsaktiviteter

Ryssbergen har höga bevarandevärden för olika typer av friluftsaktiviteter. Motion, vandring, utflykt för skolor och förskolor, bär- och svampplockning, utförs- och längdskidåkning, cykling samt ridning. Ryssbergsbacken är Nyköpings närmaste skidbacke.

Ryssbergsbackens friluftsgård och Ryssbergens lägerboende finns intill backen. Området erbjuder flera iordningställda motionsslingor i olika längder samt en del övriga stigar. Friluftsfrämjandet i Nyköping som har sitt kansli vid Ryssbergsbacken sköter anläggningarna för friluftslivet, inklusive friluftsgården och lägerboendet, samt anordnar en mängd aktiviteter i området.

Sörmlandsleden passerar området. 

Landskaps- och skogskänsla

Området gränsar mot två befintliga statliga naturreservat, Svanviken-Lindbacke och Segelsta mosse. Från Ryssbergens topp är utsikten över Nyköping, Kiladalen, Svanviken och Lindbacke slående På andra sidan bergstoppen breder skogen ut sig så långt ögat kan nå. Upplevelsen av att röra sig i en stor skog dominerar i området. 

Skogen

Förutom området närmast skidbacken och enstaka före detta åkrar består reservatet av talldominerad barrblandskog. Rikligt med gamla tallar kan man hitta på ett flertal hällmarksimpediment och i en äldre naturskogsartad skog sedan tidigare skyddad som biotopskydd. Bergbranter med en spännande vegetation markerar skogens tvära avslutning mot Kiladalen. Här och där återfinns skogliga småvatten såsom bäckar och mindre kärr. Ett mål för skogsskötseln är att behålla skogens rekreationsvärden genom att bibehålla en variationsrikedom i beståndstyper och successionsstadier.

Reservatsföreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • medföra hund som inte är kopplad på motionsspår och ridleder
  • rida på anlagda motionsspår

Läs mer om skidspåren

 

Kontakta oss

Kundservice

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

Kommunekologer

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter