Örstigsnäs

Örstigsnäs naturreservat är kommunens nyaste naturreservat som bildades 2022.

Örstigsnäs ligger på Arnölandet, sydöst om Nyköping och är ett ca 278 ha stort område med en stor variation av naturtyper. Området är en del av ett marint nätverk av skyddade områden.

I naturreservatet ingår en stor del av havsviken Strandstuviken samt den mindre havsviken Salstenskroken. Vikarna är mycket grunda och bottnarna har stora sammanhängande bestånd av kärlväxter som skapar höga naturvärden. Landmiljöerna i direkt anslutning till de marina områdena ingår även i naturreservatet. Läs mer i beslut och skötselplan.

Örstigsnäs skans har restaurerats till beteshage

Örstigsnäs skans är en större fornlämning från 1600-talet och utgjorde historiskt sett en bevakningsplats av sjöfarten in till Nyköping. Skansen var därför trädlös för att skapa bra sikt över vattnet. Under senare år har kommunen öppnat upp området och den har nu en karaktär av öppen björkhage som stängslats för att hållas öppen av betande djur.

Bakgrund naturreservatet

Områdets bevarandevärden utgörs av ett större sammanhängande skogsområde som övergår i havsstrandängar och hav med marina värden. Landområdet består av en stor variation av naturtyper som till exempel gransumpskog, kalkrik barrblandskog, grov lövskog och betade havsstrandängar.

Den kalkrika marken ger en speciell flora med många värdefulla arter. Mångfalden av livsmiljöer ger upphov till en artrik kärlväxtflora som till exempel desmeknopp, hartmanstarr och knärot som alla är rödlistade arter.

Naturreservatet är ett mycket viktigt område för friluftslivet. Området binder samman Linuddens och Strandstuvikens naturreservat och skapar en viktig del i ett kust- och skärgårdsområde för vandring, cykling och fågelskådning.

Syfte med naturreservatet

Syftet med naturreservatet är att skydda och bevara ett varierat område med många olika naturtyper och dess höga biologiska mångfald. Syftet är även att bevara områdets marina miljö med sin relativt opåverkade karaktär och sin höga variationsrikedom av undervattensväxter. Områdets typiska växt- och djursamhällen kopplade till områdets grunda mjuka bottnar ska bevaras. Områdets betydelse som reproduktions- och uppväxtområde för marina organismer ska skyddas och förstärkas. Syftet är också att utveckla och bevara kulturmiljöer i området samt att återställa och nyskapa värdefulla naturmiljöer.

Naturreservatet bidrar till att tillgodose behovet av områden för friluftslivet, särskilt genom närheten till Nyköping. Området ska därför göras tillgängligt så att besökare kan bedriva olika typer av friluftsaktiviteter och naturpedagogiska verksamheter på land och i vatten. Besökare ska ha möjlighet att uppleva områdets värdefulla naturmiljöer, biologiska mångfald, kulturhistoriska värden och andra upplevelsevärden som finns i området.

Målet är att tillgängliggöra området för en mångfald av besökare genom att göra leder för vandring, ridning och cykel.

Platser kommer anvisas för husvagn och husbil medan tältning är fritt i hela naturreservatet. Den marina miljön skyddas från fysisk påverkan genom en hastighetsbegränsning till 5 knop för motordrivna fartyg i Strandstuviken samt förbud mot ankring.

En del i ett marint nätverk för skyddade områden

Eftersom vatten rör sig över administrativa gränser så som fastighetsgränser och kommungränser är det viktigt att arbeta översiktligt. För att bibehålla ett fungerande marint ekosystem ska Örstigsnäs ses som en del i ett nätverk av skyddade områden. Längs Södermanlands kust finns flera naturreservat med utpekade marina värden som tillsammans bidrar till en bättre havsmiljö.

Planerade insatser

  • Ta fram informationsskyltar om naturreservatet
  • Ta fram informationsskylt om historien och kulturvärdena vid Örstigsnäs skans 
  • Rusta och markera upp utvalda leder

 

Beslut och skötselplan för Örstigsnäs naturreservat. 

 

 

Kontakta oss

Kundservice

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny