Hållet, Marieberg, Stenbro

Hållet-Marieberg-Stenbro naturreservat ligger mitt i Nyköping, cirka 10 minuters gångavstånd från Stora Torget.

Naturreservatet bildades 2006 och är 66 hektar stort. Hållet-delen sträcker sig mellan Brunnsgatan, E4:an och Nyköpingsån, strax norr om vårdcentralen Åsidan.  Marieberg ligger på östra sidan ån, söder om E4:an. Stenbro är skogsområdet norr om E4:an, mellan Stenbro värdshus och Nyköpingsån.

bild.jpg

Syfte

Syftet med Hållet-Marieberg-Stenbro naturreservat är att bevara ett tätortsnära område med höga naturvärden och att långsiktigt behålla och utveckla rekreationsvärden.

Beskrivning av området

Vid Hållet, strax norr om Nyköpings lasarett, ligger ett skogsområde med omväxlande natur. Skogstyperna i Hållet bildar en mosaik, som delvis är en följd av tidigare skogsskötsel. Under senare decennier har denna varit inriktat på friluftslivets behov. Tallen är karaktärträdet på Hållet. Mest värdefull ur biologisk synvinkel är emellertid gran–hassel-skogen i sluttningen ned mot Nyköpingsån. Beståndet har där karaktär av naturskog.

Området är rikt på fornminnen i form av gruvhål, bl.a. silvergruvan också kallad Gustav Adolfs-gruvan.

Bra motionsområde nära stan

Naturresveratet är ett av kärnområdena för friluftslivet i Nyköping. Området har ett stort nät av stigar, löpslingor och promenadvägar, här kan du enkelt motionera, till exempel genom löpning, skidåkning, cykelturer eller promenader. Du hittar även svamp och bär på Hållet. 

Läs mer om löp- och skidspår på Nykopingsguiden

Naturstudier

Naturreservatet lämpar sig även mycket väl för naturstudier i alla åldrar. Om du är verksam inom skolan eller föreningslivet kan du utnyttja området för exkursioner för att studera växter och fågellivet i området. Längs ån leder en fin strövstig som en del av åpromenaden. Särskilt under vår och försommar då naturen står i sin yppersta prakt är det många som vandrar längs ån. 

Växtliv

Många olika naturtyper - berg, kärr, skog, vatten - finns representerade. En artrik flora finns att ta del av i de omväxlande miljöerna och i sluttningen mot Nyköpingsån kan man få se skog i mer orört skick.

Intill E4:an och Nyköpingsån, ligger ett omväxlande skogsområde. Längst i norr reser sig en bergklack med äldre barrskog. Utmed Nyköpingsån finns en hassellund som är unik för Nyköpingstrakten. Hasseln bildar buketter med mycket grova, upp till 20-30 cm breda trädliknande individer.

Ett antal inplanterade växter längs med ån (vitskråp, ramslök, kåltistel, hässleklocka mm.) gör växtligheten längs åpromenaden unik för länet. Gamla grova träd finns hos de flesta arter, längst i norr mest tall och gran, längre åt söder även alm, björk och lönn.

Djurliv

Fågellivet i området är rikt. Här häckar spillkråka och flera andra hackspettsarter. Det delvis täta och varierade buskskiktet bidrar till en god fågelmiljö, bland annat förekommer många grönsångare i södra delen av Hållet. De större lövträden bildar kontinuerligt grenhål som ger häckningsmöjligheter för hålbyggande fågelarter och övervintringsplatser för fladdermöss. Vintertid finns goda chanser att få se strömstare längs ån. Spår av bäver och utter ses regelbundet. I skogsmarken rör sig ofta rådjur, räv, ekorre och fälthare.

Utsiktsplats

Vid Stenbro intill Nyköpingsån ligger en skarpt markerad urbergsklack, som tidigare utnyttjats som berså och utsiktsplats. ”Fornborgen” har branta sidor klädda med en frodig grönska. Nedanför växer ädellövskog med dominerande ek, lönn, alm och ask, möjligen det största sammanhängande ädelskogsbestånd i Nyköpingstrakten. Flera stigar med stensatta trappsteg leder besökaren upp till utsikten på fornborgens krön. 

Hållets gruvor

I området Hållet hittas några mycket gamla gruvor. Gå längs med gruvstigen och läs på skyltarna, känn historiens vingslag och upptäck en del av Nyköpings kulturarv! Läs mer på Nyköpingsguiden.

Reservatsföreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • göra upp eld på annan än iordningställd grillplats som är utmärkt i fastställd skötselplan
  • göra åverkan på stenblock eller berghällar genom t ex ristning, eldning, målning e dyl.
  • störa eller skada djur och bon
  • medföra katt, hund eller annat husdjur som ej är kopplat
  • tälta eller anordna lägerverksamhet utan kommunens tillstånd
  • skada träd vid uppsättning av affisch eller tavla i samband med tävlingar, tipspromenader och dyl.; affischerna skall plockas direkt efter avslutad verksamhet
  • köra motorbåt eller dyl. på ån

Karta Hållet, Marieberg, Stenbro

I samarbete med Nyköpings Orienteringsklubb har Nyköpings kommun tagit fram uppdaterade kartor över Hållets naturreservat. Det är fritt att skriva ut och använda kartan som Nyköpings Orienteringsklubb ritat. På baksidan av kartan finns information om naturreservatet.

Foldrar om naturreservatet finns att få via Nyköpings kommun, se kontaktuppgifter nedan. 

Kontakta oss

Kundservice

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny